Martin Weinert Rainbow Duo & Sebastian Voltz solo

Doppelkonzert

Martin Weinert, Kontrabass
Sebastian Voltz, Klavier
performing the music of Susan Weinert

Sebastian Voltz, Klavier solo
VOYAGES